Kasutajatingimused

1. Teenuse olemus

1.1. Teenuse olemuseks on Kliendi äritegevuse teostamiseks vajalike paki üleandmist või vastuvõtmist toetavate toimingute pakkumine ja korraldamine Eesti Vabariigis – sh. kaugmüügi logistik osa  e. Kliendi pakkide edastamine, hoiustamine ja tagastamine pakiautomaatide võrgu kaudu.

1.2. Teenuse osutamisel lähtub CollectNet eelkõige Võlaõigusseadusest ja CMR konventsioonist ning Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2. Nõuded saadetavale pakile, pakendile ning keelatud saadetised

2.1. Saadetavad pakid peavad vastama järgmistele tingimustele:
2.1.1. Maksimaalsed mõõtmed: 38 cm * 36 cm * 60 cm

2.1.2. Maksimaalne kaal: 20 kg

2.2. Pakid peavad olema pakendatud selliselt, et:

2.2.1. paki sisule ei oleks ligipääsu ilma pakendit rikkumata;

2.2.2. väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 80 cm kõrguselt;

2.2.3. pakk ei määriks ega rikuks teisi pakke;

2.2.4. pakend vastaks sisule ja kaalule, kujule ning laadile ja transpordiviisile;

2.3. CollectNet teenusega on keelatud edastada järgmiseid esemeid ja kaupu:

2.3.1. Kiiresti riknevaid toiduaineid;

2.3.2. Radioaktiivseid, lõhke-, söövitavaid, mürk-, tuleohtlikke, külmakartlikke aineid;

2.3.3. Vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;

2.3.4. Raha, käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;

2.3.5. Elusloomi; -linde; -kalu;

2.3.6. Vastava pakenduseta teravaid esemeid;

2.3.7. Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;

2.3.8. Laskemoona ja relvi;

2.4. Keelatud sisuga saadetiste eest CollectNet ei vastuta.

2.5. CollectNetil on õigus keelatud sisuga saadetiste edastamine peatada ning hävitada need saadetised mis on ohtlikud CollectNeti töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele saadetistele.

2.6. Paki saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainete või pakendamisnõuetele mittevastavate saadetisega.

3. Arveldused

3.1. Erakliendile on üks pakikoht 7 päevaks tasuta. Pärast paki välja võtmist aktiveerub taas üks tasuta pakikoht. Juhul, kui Klient tahab mitut pakki korraga jätta, siis kaasneb teenustasu. Kalendrikuu jooksul ostetud lisapakkide eest tasub Klient arve alusel hiljemalt järgmise kuu 14. kuupäevaks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Arve tasumata jätmise korral on Cleveron AS’il õigus piirata pakkide saatmise teenust, kui klient hilineb arve tasumisega üle neljateistkümne (14) kalendripäeva.

3.2. Paki saatmisel edastatakse arve iga kalendrikuu lõpus. 

4. CollectNet vastutus

4.1. CollectNet vastutab paki kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist.

4.2. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu CollectNet ei hüvita.

4.3. Kõik saadetise kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama CollectNetile kirjalikus vormis.

4.4. Kui saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada CollectNetile pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale paki väljastamist paki saajale.

4.5. CollectNetil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud paki esitamist.

5. Saatmiseks ning hoiustamiseks keelatud

-Kiiresti riknevad toidud
-Elusloomi, -linde, -kalu, ja -putukaid (v.a erandid)
-Lõhkekehasid, lahingu- ja laskemoona, granaate, mürske, relvi ja nende osi
-Lõhkevaid, kergesti süttivaid ja ohtlikke kaupu (muuhulgas ilutulestikku, välgumihkleid, aerosoole, bensiini, lahusteid, tikke)
-Pisar- ja närvigaasi balloone
-Radioaktiivseid materjale
-Mürgiseid või bioloogilisi nakkusohtlikke aineid ning happeid
-Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid
-Täisverd ja verekomponente
-Võltsitud ja piraatesemeid
-Mürgiseid taimi
-Esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada postisaadetise saajat, postitöötajaid, määrida või rikkuda teisi postisaadetisi, postivahendeid või kolmandate isikute vara
-Sündsusetuid või kõlblusvastase sisuga esemeid ja trükiseid
-Raha või dokumente, mis kujutavad endast jooksvat ja isiklikku kirjavahetust muude isikute vahel kui saatja ja saaja või nendega koos elavad isikud