Tüüptingimused

Kehtivad alates 24.05.2018

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad Tüüptingimused sätestavad Cleveroni poolt Kliendile osutatava Teenuse tingimused ja korra.
1.2 Lisaks Tüüptingimustele reguleerivad Pooltevahelisi suhteid Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted, Hinnakiri ja Poolte vahel sõlmitud lepingud (s.h Leping ja/või Raamleping). Vastuolude korral kohaldatakse esmalt Hinnakirja, seejärel lepingut, Tüüptingimusi ning lõpuks Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid.
1.3 Tingimused on kättesaadavad Veebilehel.
1.4 Cleveronil on õigus muuta Tingimusi vastavalt oma parimale äranägemisele. Tingimuste muudatused jõustuvad alates Tingimuste avaldamisest Veebilehel, kui Tingimustes ei ole määratud teisiti.

2. MÕISTED
Cleveron – Cleveron AS, registrikood 11405467, asukoha aadress Reinu tee 48, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020.
Hinnakiri – Cleveroni poolt kehtestatud loetelu Cleveroni teenustest, teenuste hindadest ja maksetingimustest.
Hoiuaeg – Pakirobotis Paki hoidmise aeg kalendripäevades.
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Teenust kasutada.
Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted – kord, mis reguleerib Kliendi andmete töötlemise tingimusi Cleveronis.
Kolmas Isik – iga isik, kes ei ole Pool või Cleveroni töötaja.
Kontrollkood – Cleveroni poolt Kliendi määratud mobiiltelefonile saadetud kood.
Kättesaamise Kood – Mobiilrakenduse poolt genereeritud ja Kliendile edastatud 6-kohaline unikaalne kood, millega  Klient saab Paki Pakirobotist välja võtta.
Leping – Cleveroni ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Cleveron Kliendile Teenust.
Mobiilirakendus – mobiilirakendus CollectNet (iOS ja Android), mille kaudu genereeritakse Sisestamise Kood ja Kättesaamise Kood.
Pakirobot – automatiseeritud iseteeninduslik pakipunkt Paki kättesaamiseks, hoiustamiseks või üleandmiseks. Pakirobotite asukohad on toodud Veebilehel.
Pakk – Kliendi poolt Pakirobotisse hoiule antud ese.
Pool / Pooled – Ühiselt või eraldi Klient ja/või Cleveron.
Raamleping – juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud leping Cleveroni teenuste (s.h Teenuse) osutamise kohta.
Sisestamise Kood – Mobiilrakenduse poolt genereeritud ja Kliendile edastatud 6-kohaline unikaalne kood, mida kasutades saab Klient jätta Pakirobotisse Paki hoiustamiseks või üleandmiseks.
Teenus – Cleveroni poolt Kliendile osutatav Pakirobotis või pakiautomaadis Paki hoiustamise teenus.
Tellimus – kirje Paki kohta Cleveroni andmebaasis Paki sisestamiseks pakirobotisse.
Tarkvarateenus – Cleveroni poolt Kliendile osutatav informatsiooni süsteemi haldusteenus (seal hulgas mobiilirakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, dokumentatsioonid, uuendused, versioonihaldused ja teised seotud komponendid).
Tingimused – Ühiselt Tüüptingimused, Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted ja Hinnakiri.
Tüüptingimused – Käesolevad Teenuse tüüptingimused.
Veebileht – Cleveroni poolt hallatav veebileht aadressil www.collect.net.

3. TEENUSE SISU
3.1 Cleveron osutab Kliendile Teenust  Kliendiga sõlmitud Lepingu või Raamlepingu alusel.
3.2 Juhul kui Kliendiga ei ole sõlmitud Raamlepingut, siis loetakse Poolte vahel sõlmituks Leping Tingimustes toodud tingimustel ja korras pärast seda, kui Klient on sisestanud Mobiilirakendusse nõuetekohase Kontrollkoodi. Leping loetakse sõlmituks tähtajatult.

4. PAKI HOIUSTAMINE JA KÄTTESAAMINE
4.1 Paki hoiustamiseks ja Paki kättesaamiseks vajalik suhtlus Poolte (Pakiroboti) vahel toimub Mobiilirakenduse kaudu. Seetõttu peab Teenust kasutada sooviv Klient laadima oma mobiiltelefoni Mobiilirakenduse ning autentima oma mobiiltelefoninumbri Mobiilirakenduse kaudu.
4.2 Kliendil on õigus valida Paki hoiustamiseks sobiv Pakirobot. Valiku saab teha Mobiilirakenduse kaudu. Pärast valiku tegemist kuvatakse Kliendile Mobiilirakenduses Sisestamise Kood. Klient võib jagada Sisestamise Koodi Kolmandatele Isikutele, kuid sellisel juhul ei vastuta Cleveron Sisestamise Koodi kasutaja tuvastamise eest.
4.3 Paki sisestamiseks Pakirobotisse peab Klient sisestama Pakiroboti ekraanile Sisestamise Koodi. Pärast Sisestamise Koodi sisestamist avaneb Pakiroboti uks ning Klient saab sisestada Pakirobotisse Paki. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et Pakk on nõuetekohane ja et Pakk on Pakirobotisse sisestatud nõuetekohaselt.
4.4 Paki kättesaamiseks Pakirobotist väljastatakse Kliendile Mobiilirakenduse kaudu Kättesaamise Kood, mis tuleb sisestada Pakiroboti ekraanile. Klient võib jagada Kättesaamise Koodi Kolmandatele Isikutele, kuid sellisel juhul Cleveron ei vastuta Sisestamise Koodi kasutaja tuvastamise eest.
4.5 Paki maksimaalne Hoiuaeg on 7 kalendripäeva. Kui Pakki ei ole Pakirobotist välja võetud 14 kalendripäeva jooksul alates Hoiuaja algusest on Cleveronil õigus võtta Pakk Pakirobotist ise välja ning Pakk ladustada Kliendi kulul. Juhul kui Klient ei ole 1. kuu jooksul alates Hoiuaja algusest Pakki välja võtnud, on Cleveronil õigus Pakk hävitada. Cleveronil on õigus esitada Kliendile hoiutasu arve üle Hoiuaja hoiustatud iga päeva eest, vastavalt kehtivale Hinnakirjale.

5. TEENUSE EEST TASUMINE
5.1 Klient tasub osutatud Teenuse eest ning maksab muid makseid Cleveronile Hinnakirja alusel ja kohaselt arvestades Tüüptingimustes ja Raamlepingus (olemasolu korral) sätestatut.
5.2 Teenuse tasu määratakse Paki suuruse alusel (Tüüptingimuste punkt 6.3).
5.3. Füüsilisest isikust Kliendil on õigus kasutada Teenust ilma tasu maksmata ühe Paki hoiustamiseks maksimaalse Hoiuaja jooksul (Tüüptingimuste punkt 4.5), kui Pakirobotis on vaba ruumi. Eeltoodud piirmäära ületava Teenuse eest tasub Klient Cleveronile Hinnakirja järgse Teenuse tasu Cleveroni poolt väljastatud arve alusel hiljemalt järgmise kuu 14. kuupäevaks.
5.4.  Cleveronil on õigus piirata Teenuse osutamist, kui Klient hilineb arve kohase tasumisega enam kui 14 kalendripäeva.
5.5 Cleveron väljastab Teenuse ja muude maksete arve iga kalendrikuu lõpus jooksval kalendrikuus osutatud Teenuste eest.

6. NÕUDED PAKILE
6.1 Klient on ainuisikuliselt vastutav Paki vastavuse eest kõikidele Tüüptingimustes ja Raamlepingus sätestatud nõuetele, s.h Paki nõuetekohase pakendamise ja Paki korrektse märgistamise eest.
6.2 Iga Pakirobotisse sisestatud Pakk peab vastama järgmistele nõuetele:
(1) Paki maksimaalsed mõõtmed on 40 cm (kõrgus)*40 cm (laius)*60 cm (pikkus).
(2) Paki maksimaalne lubatud kaal on 20 kg.
(3) Kõik hoiustatavad esemed peavad olema pakitud ühte Pakki.
(4) Pakk peab olema pakitud selliselt, et oleks tagatud Paki sisu säilimine ja mittekahjustumine hoiustamise ja Paki käitlemise käigus, sh peab Pakk kannatama diagonaalist kukkumist kuni 80 cm kõrguselt.
(5) Pakki ei tohi saada avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada.
(6) Vedelike või pulbrite hoiustamiseks mõeldud taara peab olema hermeetiliselt suletud, et vedelikud ei imbuks välja.
(7) Kergesti purunevate esemete pakkimisel peab kasutama sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms.).
(8) Pakendil ei tohi olla lahtisi servi ja väljaulatuvaid otsi.
(9) Pakendi külge ei ole lubatud kinnitada täiendavaid esemeid.
(10)  Pakk ega Paki Pakend ei tohi määrida ega rikkuda teisi pakke.
(11)  Paki pakend peab vastama Paki sisule, kaalule, kujule, laadile ja transpordiviisile
6.3 Paki suuruseks on XS, S, M või L:
(1) Suurus XS – Paki maksimaalsed mõõtmed on 5 cm (kõrgus)*36 cm (laius)*45 cm (pikkus) ja reaalkaal ei ületa 5 kg.
(2) Suurus S – Paki maksimaalsed mõõtmed on 12 cm (kõrgus)*36 cm (laius)*60 cm (pikkus) ja reaalkaal ei ületa 20 kg.
(3) Suurus M – Paki maksimaalsed mõõtmed on 20 cm (kõrgus)*36 cm (laius)*60 cm (pikkus) ja reaalkaal ei ületa 20 kg.
(4) Suurus L – Paki maksimaalsed mõõtmed on 38 cm (kõrgus)*36 cm (laius)*60 cm (pikkus) ja reaalkaal ei ületa 20 kg.
6.4 Pakk ei tohi sisaldada ja Pakirobotisse on keelatud panna:
(1) Pakki, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 6.2 toodud tingimustele;
(2) relvi;
(3) laskemoona;
(4) raha, sh käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;
(5) pisar- ja närvigaasi balloone;
(6) lõhkevaid ja kergesti süttivaid aineid ning ohtlikke kaupu (muuhulgas ilutulestikku, välgumihkleid, aerosoole, bensiini, lahusteid, tikke);
(7) mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
(8) bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;
(9) narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ja muid segusid;
(10) happeid ja söövitavaid aineid;
(11) kiiresti riknevaid toiduaineid;
(12) elus või surnud loomi, linde, kalu ja putukaid;
(13) sündsusetuid ja kõlblusvastase sisuga trükiseid ja esemeid;
(14) mürgiseid taimi;
(15) meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjale, meditsiinilisi jäätmeid, inim- või loomseid jäänuseid, kehaosi või organeid, täisverd ja verekomponente;
(16) võltsitud esemeid, ilma õiguslikku aluseta valmistatud ja käideldavaid esemeid;
(17) isiklik kirjavahetus muude isikute vahel kui Klient või Paki saaja või nende perekonnaliikmed
(18) muid esemeid ja aineid, mille saatmine on keelatud kohaldatavate seaduste alusel.
6.3 Cleveron ei vastuta keelatud sisuga Pakkide eest.

7. PAKI SISESTAMINE JA VÄLJASTAMINE
7.1 Kliendil on õigus Pakk sisestada Pakirobotisse igal ajal (24/7), v.a ajal, mil Pakirobot on suletud (s.h hooldustöödeks).
7.2 Paki hoiustamisel tuleb Pakk asetada Pakiroboti alusplaadi keskele.

Mittesobivad Paki paigutused:

7.3 Pakki on võimalik Pakirobotist kätte saada igal ajal (24/7), v.a ajal, mil Pakirobot on suletud (s.h hooldustöödeks).

8. PAKI AVAMISE, SÄILITAMISE, MÜÜMISE JA HÄVITAMISE KORD
8.1 Cleveronil on õigus avada kahjustatud Pakk Paki sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks, samuti kui Cleveronil on tekkinud kahtlus Paki sisu vastavuse osas Tüüptingimuste nõuetele või kui Cleveronil on muul alusel tekkinud õigus Paki avamiseks, hävitamiseks või võõrandamiseks.
8.2  Cleveron koostab Paki avamise kohta vastavasisulise akti, milles fikseeritakse Paki avamise põhjus, kirjeldatakse Paki välist seisukorda, märgitakse Paki kaal enne avamist ning üldkaal pärast Pakis olevate esemete ümberpakkimist. Nimetatud aktis fikseeritakse ka Paki sisuks olevate esemete loetelu ja kirjeldus ning esemete võimalikud kahjustused.
8.3 Cleveronil on õigus koheselt hävitada kiiresti rikneva sisuga Pakk, samuti Pakk, mille sisu ei vasta Tüüptingimuste nõuetele või mis on ohtlik Cleveronile, Cleveroni töötajale või Kolmandale Isikule (s.h tervisele, varale, keskkonnale või teisele Pakile).
8.4 Pakkides sisalduvad kirjalikud teated, väheväärtuslikud esemed ja muud esemed, mida ei saa või ei õnnestu müüa, hävitatakse pärast 1 (ühe) kuu möödumist Paki Hoiuaja algusest. Muud Pakis sisalduvad esemed müüakse 1 (ühe) kuu möödumisel Paki Hoiuaja algusest, kui puudub alus mõistlikult eeldada, et Paki sisu võõrandamine võib rikkuda Kliendi eraelu puutumatust. Pakis sisalduvate esemete müügist laekunud raha jääb tervikuna Cleveronile.
8.5 Paki sisu hävitatakse viisil, mis tagab isikuandmete kaitse.

9. MATERIAALNE VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE
9.1 Cleveron vastutab paki kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konvensioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud paki brutokaalu kilogrammi kohta. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist.
9.2 Klient hüvitab Cleveronile viivitamatult Paki avamisest ja selle sisu hävitamisest tekkinud kõik kulud.
9.3 Klient hüvitab Cleveronile koheselt mistahes otsese või kaudse kahju, mis on tekkinud Cleveronile, Cleveroni töötajatele, alltöövõtjatele või kolmandatele isikutele seoses Paki mittevastavusega Tingimuste nõuetele.
9.4 Kõik paki kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Cleveronile kirjalikult või e-posti [email protected] teel, hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale Paki väljastamist. E-posti teel Paki kahjustumisest teada andmisel tuleb lisada fotod Paki pakendist ja Paki sisu kahjustusest. Cleveronil on õigus nõuda kahjustunud Paki esitamist (eelkõige ekspertiisi eesmärgil).
9.5 Cleveron ei hüvita vääramatu jõu tõttu kahjustatud või kaotsiläinud Paki tõttu tekkinud kahju.
9.6 Cleveron ei hüvita kaudset kahju ega saamata jäänud tulu.

10. MUUD TINGIMUSED
10.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust ja CMR Konventsiooni.
10.2 Poolte eesmärgiks on lahendada Pooltevahelised erimeelsused läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei ole edukad, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave